Kompleksowe doradztwo w zakresie tworzenia oraz działania spółek prawa handlowego, w tym w szczególności:

  • doradztwo prawne odnośnie planowanej formy prowadzonej działalności gospodarczej;
  • przygotowywanie projektów umów, statutów, regulaminów podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
  • przygotowanie projektów porozumień między wspólnikami, nieobjętych regulacjami umów lub statutów;
  • prowadzenie postępowań rejestracyjnych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • przygotowanie kontraktów dla kadry menedżerskiej;
  • prawna obsługa walnych zgromadzeń oraz zgromadzeń udziałowców;
  • pomoc prawna w zakresie przekształceń spółek, zbycia akcji lub udziałów, przejęć, połączeń, podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego.