201602.18
0
1

Odwołanie od decyzji ZUS

W ostatnim czasie przedsiębiorcy coraz częściej spotykają się z kontrolami prowadzanymi przez ZUS. Kontrole mają charakter wręcz masowy. Problem dotyczy w szczególności tych podmiotów, które przy zatrudnianiu wykorzystują umowę o dzieło. Praktyka pokazuje bowiem, że kontrole takie kończą się częstokroć decyzjami ustalającymi podleganie określonych w nich osób obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, co jest wynikiem zakwestionowania zawartych umów o dzieło i uznania, że faktycznie były to umowy zlecenia (świadczenia usług do których stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia). Zważywszy, że decyzje takie mogą sięgać nawet 5 lat wstecz, konsekwencje finansowe dla przedsiębiorców mogą być bardzo dotkliwe! Wiążą się bowiem z obowiązkiem uiszczenia składek na ubezpieczenia społeczne za wszystkie zakwestionowane okresy. Przedsiębiorca nie zgadzający się z taką decyzją, może natomiast wnieść do sądu odwołanie od decyzji ZUS.

Nie chcąc wchodzić we wszystkie szczegóły tego zagadnienia, skupię się na kwestii wymogów formalnych odwołania oraz spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy warto wnosić odwołania od decyzji ZUS.

Termin na wniesienie odwołania wynosi miesiąc, licząc od doręczenia odpisu decyzji. Odwołanie wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez ten organ. Wprawdzie w postępowaniach z zakresu ubezpieczeń społecznych obowiązuje zasada ograniczonego formalizmu, to jednak odwołanie spełnia co do zasady funkcję pozwu, a zatem wymaga nadania mu odpowiedniej formy oraz treści. Treść oraz wymogi formalne odwołania od decyzji ZUS, zostały uregulowane w art. 477 10 §1 kodeksu postępowania cywilnego i brzmi:

Odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji lub orzeczenia, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie oraz podpis ubezpieczonego albo osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, albo przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika ubezpieczonego albo osoby odwołującej się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Art. 477 10 §1 kpc jest przepisem szczególnym, wobec czego w pewnym stopniu modyfikuje ogólne wymogi pism procesowych, określone w art.126 oraz 127 kpc. Odwołanie nie musi natomiast spełniać wymogów formalnych pozwu, o których mowa w art.187 §1 kpc. Mając na uwadze powyższe, odwołanie od decyzji ZUS powinno zawierać w szczególności:

  • oznaczenie sądu, do którego za pośrednictwem ZUS wpłynąć ma odwołanie;
  • strony postępowania oraz jego uczestników;
  • oznaczenie rodzaju pisma;
  • oznaczenie zaskarżanej decyzji;
  • zarzuty oraz wnioski odnośnie zaskarżonej decyzji;
  • wnioski dowodowe oraz okoliczności mające zostać za pomocą tych dowodów wykazane;
  • uzasadnienie zgłoszonych zarzutów oraz wniosków;
  • podpis wnoszącego odwołanie lub pełnomocnika.

Autor: Marcin Szczepek

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Pola oznaczone są wymagane *