201602.17
0
0

Czy notariusz może odmówić sądowi wydania wypisu aktu notarialnego?

Wątpliwość, której dotyczyć będzie niniejszy wpis, zrodziła się na kanwie następującego przypadku: W trakcie sporu sądowego, jedna ze stron, w celu przeprowadzenia dowodu z aktu notarialnego, wniosła, aby sąd na podstawi art. 248 §1 kodeksu postępowania cywilnego, zobowiązał notariusza do wydania wskazanego w zarządzeniu wypisu aktu notarialnego. Zgodnie z art. 248 § kpc „Każdy obowiązany jest przedstawić na zarządzenie sądu w oznaczonym terminie i miejscu dokument znajdujący się w jego posiadaniu i stanowiący dowód faktu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy, chyba że dokument zawiera informacje niejawne”. Otrzymawszy stosowne zarządzenie sądu, notariusz skwapliwie się do niego zastosował, przesyłając do sądu wypis żądanego aktu notarialnego.

Co wzbudziło zatem moją wątpliwość? Otóż zgodnie art. 110 §2 prawa o notariacie „(…) na podstawie prawomocnego postanowienia sądu wojewódzkiego (okręgowego), w którego okręgu znajduje się kancelaria notariusza, wypis aktu notarialnego może być wydany także innym osobom. Sąd orzeka w tym przedmiocie w trybie postępowania nieprocesowego, po wysłuchaniu stron aktu notarialnego, jeżeli stawią się na wezwanie. Postanowienie sądu wojewódzkiego(45) nie podlega zaskarżeniu”. Oznacza to moim zdaniem, że wypis może zostać wydany tylko i wyłącznie na podstawie prawomocnego postanowienia sądu okręgowego, a nie zarządzenia wydanego przez sąd na potrzeby prowadzonego przez siebie postępowania dowodowego. W mojej ocenie, w powyższej sytuacji, notariusz powinien odmówić sądowi wydania wypisu. Natomiast zainteresowana strona, chcąc przeprowadzić dowód z aktu notarialnego, powinna wystąpić do właściwego sądu okręgowego w oparciu o art. 110 §2 prawa o notariacie.

Autor: Marcin Szczepek

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Pola oznaczone są wymagane *